Sidor

torsdag 15 december 2011

Elområden

Det pågår en intensiv debatt om elpriserna i Skåne,och i veckan skrev några av mina kollegor och jag följande debattartikel i Helsingborgs Dagblad:

Riv upp indelning av elområden

DEBATT. Elområdesindelningen är en märklig reform genomförd av Svenska Kraftnät. De flesta är överens om att vi är på väg mot först en nordisk och därefter en europeisk elmarknad. Med den nya indelningen tas i stället ett stort steg i andra riktningen genom en kvasiregional indelning som saknar all förankring hos medborgarna.

Märkligt är också att Svensk Energi – energibolagens branschorganisation – nu uttrycker sig så odelat positivt om denna reform. Vårt intryck, efter samtal med åtskilliga energibolag, är att branschen inte alls är särskilt positiv. Tvärtom uppfattas reformen som omöjlig att förklara och bidragande till att ytterligare sänka förtroendet för hela branschen.

Det största problemet är att reformen riskerar att slita sönder Sverige genom att den skapar konstlade motsättningar mellan nord och syd. I Sverige har vi länge ansett att förutsättningarna beträffande viktig infrastruktur bör vara så likvärdiga som möjligt i hela landet. I och med elområdesreformen gäller inte denna princip längre.

Både privatpersoner och företag drabbas. Störst är problemet för den elintensiva industrin. Den handlar upp el till fast pris på lång sikt och gynnas således inte av årets varma väder. Nu tvingas den, till följd av reformen, att betala merkostnader på över 20 procent för sin viktigaste basvara.

Grundproblemet är nedläggningen av Barsebäck och att inte kraftöverföringen byggdes ut i samband med den. På lång sikt löses detta genom att såväl elproduktion som ledningskapacitet byggs ut, men det tar tyvärr tid.

Frågan är vad som kan göras på kort sikt. Regeringen har gett Energimarknadsinspektionen i uppdrag att granska effekterna av reformen och att föreslå åtgärder som kan dämpa effekterna. Delrapport kommer i april och slutrapport i juni.

Redan nu menar vi dock att det finns en möjlig lösning – nämligen den som branschen tidigare själv har förordat. I en rapport om elområden från 2007 – gjord av Energimarknadsinspektionen, Svenska Kraftnät, Svensk Energi och Svenskt Näringsliv – sägs nämligen i klarspråk ”att en prisområdesindelning i snitt 4 inte bör komma ifråga”. I stället förordas en gräns enbart längs snitt 2. En sådan indelning – i två områden i stället för fyra – skulle jämna ut prisskillnaderna avsevärt och dämpa problemen i Skåne och resten av södra Sverige.

Enligt vår uppfattning borde Energimarknadsinspektionens förslag därmed redan vara klart: Kräv att Svenska Kraftnät omedelbart gör om elområdesindelningen så att Sverige får två områden i stället för fyra.

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Thomas Finnborg (M)

Hans Wallmark (M)

riksdagsledamöter från nordvästra Skåne

http://hd.se/ledare/2011/12/14/riv-upp-indelning-av-elomraden/

Inga kommentarer: