Sidor

torsdag 31 december 2009

Den 23 december fick jag en artikel om våra välfärdsbesök införda i Helsingborgs Dagblad. Jag fick uppdraget att skriva om förskolebesöken moderaterna genomfört.
Artikeln blev inte införd i närbilagan så jag bifogar den här nedan.


Genom åren har det politiska starbetet präglats av verksamhetsbesök för att skapa kontaktytor med såväl verksamheter som brukarorganisationer. Många gånger har besöken bestått av presentationer för hela nämnder och en gemensam rundvandring på plats. Ambitionen har varit hög från alla håll, och det blir en ögonblicksbild när hela grupper tar sig genom rum och korridorer för att bilda sig en uppfattning. Andra gånger är det egna enskilda besök som ägt rum, ofta med ledningen för en verksamhet. Dessa genomgångar har varit bra men det behövs också tillfällen att sitta ner med personal och tränga in i den vardag som möter dem och medborgarna där ute. Detta har nu Moderaterna tagit fasta på och sedan sommaren 2008 har vi genomfört 1500 lyssnande samtal i den svenska välfärden från Skåne i söder till våra nordligaste kommuner i norr. Vi har gemensamt dokumenterat och sammanställt en rapport som vi nu kommer att presentera. 445 besök har genomförts inom förskola/barnomsorg varav 423 i offentlig drift och 22 stycken inom privatdrift. Vi har tillsammans träffat 1454 personer inom personalgrupperna varav 1388 är kvinnor och 66 män. De frågor som lyfts handlar om barngruppernas storlek, maxtaxan, 15-timmarsbarnen, arbetsuppgifter, lön och status samt barn med långa dagar och föräldrarnas ansvar. Under våren kommer alla verksamheter som öppnat dörrarna för oss att få ett återbesök och en återrapportering av vad vi sett och hört. Dessa berättelser av arbetsglädje, skratt, fantastiska människor, men också hårt arbete och tuffa förhållande ligger till grund för fortsatt arbete inom välfärdens kärna. Målsättningen har varit att få en bred bild av de frågor som berör och upprör. Vilka är de möjligheter personalen upplever och vilka svårigheter och hinder finns på vägen? Och vilka svar har politiken, i detta fall moderaterna, på dessa frågor. En del frågor landar hos den egna ledningen, andra hos lokalpolitiker, och i de fall man har önskat har vi också direkt förmedlat dem på lokalnivå, men en del handlar om att förändra lagstiftning på riksnivå då den inte längre passar det samhälle som växt fram. Vid mina besök har jag sett förskolor som hittat mer egen tid inom personalgruppen samtidigt som pedagogiken kunnat utvecklas. Dokumentation var här en del av den dagliga delen med barnen, inte ett moment som också skulle göras. Detta är de små sakerna i vardagen som leder till de smarta lösningarna för såväl personalens trivsel som barnens utveckling. En del av vardagen ligger i dessa lösningar ute i verksamheterna men den andra handlar om en politisk förnyelse och utveckling för att kunna möta den vardagen. Det är också vår målsättning.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Riksdagsledamot

Inga kommentarer: